Op 22 juni verzorgde het CPM in samenwerking met Welzijn MensenWerk, De Stouwe en De Noorderboog een informatieavond voor mantelzorgers.

Gastvrouw Roely Djirlauw opent met een gedicht van Bas Nijhof. Wethouder Gert Stam geeft een presentatie over de volgende onderwerpen:

  1. Waarom is de zorg veranderd?
  2. Nieuwe taken voor gemeente
  3. WMO vraagt omslag in denken en doen
  4. Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Tijdens en na de presentatie worden vragen gesteld en worden tips uitgewisseld.

 

Zorg

 

Een planning sociale decentralisatie

Herstructurering, reorganisatie

Gezonde fixatie op participatie
en de initiëring van realisatie
van plannen voor morgen gevat in rapporten
die krachtig verwoorden van wat er aan schort.

Hoe kan het beter en waar op te letten
met wat we nu weten? Beperkte budgetten.

De keiharde werking van management-wetten:

Het hamert de heilzame handen van bedden
De targets, de normen en andere kreten
Aanhoudend getetter zodat we vergeten,
dat waar het om draait en waarvan we weten
dat dat wordt vermalen in logge systemen.

Dus weg van die termen en terug naar de wensen
Terug naar ontfermen en durven te denken
In mogelijkheden en niet in begrenzen
Terug naar de basis, de noodzaak, de mensen.

 

Bas Nijhof

 

 

 

Vraag: huisartsen kennen de medische situatie van hun patiënten. In hoeverre zijn WMO consulenten in staat medische situaties te beoordelen tijdens een keukentafelgesprek en daaraan een indicatie te verbinden?
Antwoord: WMO consulenten zijn opgeleid om indicaties te kunnen stellen. Zij doen dit op basis van de informatie die zij krijgen van de aanvrager. Tijdens het keukentafelgesprek kunnen aanvragers medische gegevens verstrekken aan de WMO consulent.
Tip: Stuur medische gegevens van tevoren naar de WMO consulent zodat deze tijdens het keukentafelgesprek niet steeds hoeft in te lezen.

Vraag: wordt er rekening mee gehouden dat (vooral oudere) mensen tijdens het keukentafelgesprek zich soms beter voor doen dan ze zijn? Dus dat ze aangeven bepaalde dingen zelf nog te kunnen terwijl familie weet dat dit niet zo is? Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de indicatie.
Antwoord: WMO consulenten zijn getraind op gesprekstechnieken, waaronder doorvragen. Er wordt vooral uitgegaan van mogelijkheden van aanvragers. Deze worden zo goed en eerlijk mogelijk in kaart gebracht zodat er ook een gepaste indicatie afgegeven kan worden. Na het keukentafelgesprek volgt een verslag. U kunt dit doorlezen en ook door een naaste laten lezen. Als u zich niet herkent in (delen van) het verslag, kunt u dit aangeven.
Tips:
- Zorg ervoor dat er een familielid/ vertrouwde persoon aanschuift bij het keukentafelgesprek die uw situatie goed kent.
- Via de link  http://www.hersenletsel.nl/wmo.html komt u bij een vragenlijst voor mantelzorgers en een vragenlijst voor zorgvragers die u in kunt vullen als voorbereiding op het keukentafelgesprek.
- Op de site www.mijnkwaliteitvanleven.nl (PCOB) kunt u zich registreren en vragenlijsten invullen die u bij de voorbereiding op het keukentafelgesprek kunt gebruiken.
- Via de gemeente kan er ook een onafhankelijk cliëntondersteuner aanschuiven bij het keukentafelgesprek.
- Tijdens de indicatieprocedure kan er contact worden gezocht met de sociaal ombudsvrouw die de gemeente heeft aangesteld. Dit geldt tot aan de indicatiestelling. Inwoners kunnen bij mevrouw J.P. Schrale terecht voor advies en hulp op het gebied van de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. In Multifunctioneel Kindcentrum Het Palet aan de Zuiderlaan is iedere tweede en vierde woensdag van de maand een inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt ook per e-mail contact opnemen via ombudsvrouw@meppel.nl 
- Als de indicatie is gesteld en u bent het er niet mee eens, dan is er een bezwaarprocedure mogelijk. Informatie hierover staat in de beschikking met de indicatie die u ontvangt.

 

Vraag: Kunt u een voorbeeld noemen van respijtzorgmogelijkheden?
Antwoord:  De zorgvrager kan 1 of meerdere nachten verblijven in een logeerkamer in Reestoord. De mantelzorger kan dan tot rust komen of zelf even weg. Dit is een voorbeeld. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg mogelijk (zie presentatie).

Vraag: Hoe gaat de gemeente Meppel invulling geven aan de mantelzorgwaardering?
Antwoord: Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers (zie ook presentatie). De gemeente gaat Meppelbonnen verstrekken aan mantelzorgers. Daarnaast vindt op zaterdag 7 november de Dag van de Mantelzorg plaats. Deze wordt door de gemeente ook gezien als waardering voor mantelzorgers.
Vraag: waarom wordt een mantelzorger  van iemand in een instelling niet als mantelzorger gezien?
Antwoord: Dat was inderdaad zo bij het mantelzorgcompliment dat tot en met 2014 werd verstrekt door het rijk. Voor de nieuwe mantelzorgwaardering waar de gemeente Meppel verantwoordelijk voor is komt iedereen die zich mantelzorger voelt in aanmerking. (Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of iemand daadwerkelijk mantelzorger is).  Ook mantelzorgers van een zorgvrager met een AWBZ-indicatie kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen.

Vraag: Is bij de gemeente bekend dat ontspoorde mantelzorg kan leiden tot (ouderen)mishandeling?
Antwoord: Dit is bekend en hier is aandacht voor. Belangrijk is dat mantelzorgers niet overbelast raken.
Tips: Signalen van mishandeling kunnen (anoniem) worden gemeld bij veilig thuis Drenthe. Over Veilig Thuis Drenthe Veilig Thuis Drenthe geeft advies en biedt ondersteuning aan inwoners en professionals die te maken hebben met vermoedens of situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het advies- en meldpunt brengt hulp op gang, doet als dat nodig is onderzoek en draagt bij aan het stoppen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Er wordt gewerkt aan herstel van veiligheid op korte en lange termijn. Het advies- en meldpunt sluit aan bij lokale netwerken, instellingen en zorgprofessionals zoals centra voor jeugd en gezin, scholen, wijk- en buurtteams.
Neem contact op met Veilig Thuis Drenthe Telefoon: 088 2460244 E-mail:
info@veiligthuisdrenthe.nl Voor meer informatie over Veilig Thuis kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

 

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint mij adviezen te geven
dan doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen
waarom ik iets niet zo moet voelen,
Als ik voel,
Dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren,
en jij denkt dat jij iets moet doen,
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken,
Dus, alsjeblieft, luister alleen naar me
en probeer me te begrijpen.
En als je wilt praten,
wacht dan even en ik beloof je,
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

 Vraag: Is er een opleiding voor mantelzorgers?
Antwoord : De vraag is retorisch bedoeld maar er zijn wel degelijk trainingen/cursussen voor mantelzorgers. Deze worden bijvoorbeeld aangeboden door (thuis)zorgorganisaties. Wenselijk is dat er meer en betere samenwerking komt tussen alle partijen die mantelzorgondersteuning aanbieden zodat er geen dubbele dingen worden gedaan en zodat er geen hiaten zijn in het aanbod.

Vraag: Hoeveel weet de gemeente van overbelasting van mantelzorgers? Heeft de gemeente hier meetinstrumenten voor? Hoe draagt de gemeente eraan bij dat mantelzorgers dusdanig ontlast worden dat zorgvragers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen zonder dat de mantelzorger overbelast raakt?
Antwoord: op een aantal plekken zijn mantelzorgers geregistreerd (Contactpunt Mantelzorg werkt met een bestand). De meeste mantelzorgers zijn niet in beeld bij de gemeente. Dit wil niet zeggen dat deze mantelzorgers niet ondersteund worden door andere (zorg)partijen/ belangengroepen/ lotgenotencontactgroepen etc. Uiteindelijk gaat het erom dat mantelzorgers goede ondersteuning ervaren.
Tip: De gemeente zou in het keukentafelgesprek de mantelzorgsituatie in beeld moeten brengen. Dit gebeurt niet in alle gevallen.
Tip: De mantelzorgconsulent van Welzijn MensenWerk beschikt  over een instrument waarmee overbelasting kan worden gesignaleerd.

Er wordt ook een aantal vragen over specifieke situaties gesteld. Deze vraagstellers krijgen persoonlijk bericht van de gemeente.

Gastvrouw Roely Djirlauw sluit de informatieavond af met het gedicht Luisteren